ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ΛΕΟΥΣΗΣ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Το σύστημα αυτό  αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας, προσφέροντας προϊόντα ξυλείας υψηλού επιπέδου. Με τη δραστηριότητά μας συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των πελατών μας, όπως επίσης και στην ικανοποίηση των προσδοκιών των τελικών καταναλωτών των προϊόντων μας.

Οι μακρόχρονες και αποτελεσματικές συνεργασίες με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, είναι παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία. Οι συνεργασίες αυτές βασίζονται στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε αφορά στο σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας, και γίνονται συνεχείς αξιολογήσεις, ώστε να εξασφαλίζουμε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Δεσμευόμαστε στην τήρηση της τρέχουσας νομοθεσίας σχετικής με την δραστηριότητά μας. Αντίστοιχα, λαμβάνουμε δέσμευση για την παροχή των απαραίτητων πόρων της εταιρείας, για την επίτευξη των στόχων μας και την αποτελεσματική λειτουργία του ανωτέρω συστήματος.

Σε ετήσια βάση ορίζουμε συγκεκριμένους στόχους ποιότητας. Αυτοί κοινοποιούνται προς όλους τους εργαζόμενους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται ο βαθμός επίτευξής τους.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ